• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden van loft24.nl goed voordat je meubels bestelt. Heb je een vraag hierover, dan neem je contact op met ons! Goed voor je om te weten: we hebben deze algemene voorwaarden opgesteld conform de wet op Kopen of afstand.

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “verkoper”: loft24.nl, gevestigd te Kootwijkerbroek aan het adres Veluweweg 24-A (verkoper handelt via de website www.loft24.nl).
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “koper”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de verkoper het aangeboden product koopt. Voor zover de koper de natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt deze aangeduid als “consument”.
 3. De koper zal zich ter zake van de koop nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks schriftelijk aan de verkoper ter kennis heeft gebracht en de verkoper alsdan onder die voorwaarde de koop schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van de verkoper zijn deze voorwaarden van toepassing.
 5. De koper kan geen beroep doen op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ieder ander dan verkoper is hierbij uitgesloten, tenzij die bedingen of voorwaarden schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.
 6. De koper die met toepasselijkheid van deze voorwaarden een overeenkomst met verkoper heeft gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van die voorwaarden ook voor latere overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 7. Van toepassing zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden van verkoper.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het aanbod én het accepteren van deze algemene voorwaarden én het voldoen van een vooruitbetaling van 50% (voor zover door verkoper met koper via www.loft24.nl geen omvangrijker vooruitbetaling is overeengekomen) én het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, dit alles met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
 2. De verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
 3. De verkoper kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3: HET AANBOD

 1. De verkoper maakt de koper kenbaar indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 4: DE PRIJS

 1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW.
 2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 5: DE BETALING

 1. De door de koper verschuldigde bedragen dienen, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het product.
 2. Indien sprake is van wanbetaling door de koper kan de verkoper, tenzij dat wettelijk beperkt is, (buitengerechtelijke) kosten bij de koper in rekening brengen.
 3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de koper aan de verkoper te worden medegedeeld.
 4. Indien de vooruitbetaling van 50% (of: het contractueel overeengekomen hogere vooruitbetalingspercentage) niet wordt verricht, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de levering van het betreffende product.

Artikel 6: OPZEGGING/ANNULERING VERKOPER

 1. Onverminderd het recht van artikel 5 lid 4 heeft de verkoper het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de koper in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, of wanneer hij opeisbare schulden onbetaald laat, of gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de verkoper zekerheid te hebben gesteld voor de koopsom, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de verkoper een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van de koopsom. De koopsom wordt retour gestort binnen 14 dagen.

Artikel 7 LEVERING

 1. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de aflevering zal worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de koper bij de verkoper. Met het tekenen voor ontvangst bevestigt de koper c.q. wordt namens de koper bevestigd dat het product volledig en onbeschadigd is ontvangen.
 3. Het adres dat de koper aan de verkoper heeft medegedeeld, geldt als plaats van levering, tenzij door de koper schriftelijk anders is meegedeeld.
 4. De verkoper zal zich inspannen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren, tenzij tussen partijen een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 8 GARANTIE en AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkoper garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van verkoper. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 3. Alle garantieaanspraken zullen hoe dan ook vervallen, indien wederpartij zelf wijziging(en) of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), danwel dit onoordeelkundig behandeld/gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van verkoper en/of de fabrikant. Verval van garantieaanspraken geldt tevens indien wederpartij enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt.
 4. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door verkoper als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens verkoper kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens verkoper kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 5. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de koper en de verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 RECLAME

 1. Onverminderd het recht van de consument van artikel 6, dient de koper een reclame met betrekking tot het door de verkoper geleverde product binnen zeven dagen na het moment van leveren schriftelijk aan de verkoper mede te delen.
 2. Indien de koper aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de koper binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan de verkoper mede te delen.
 3. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.

Artikel 10 OVERMACHT

 1. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de verkoper redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de verkoper door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de verkoper het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is verkoper gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe en indirecte schade van de koper, op enigerlei wijze verband houdend met het installeren of het onoordeelkundig gebruik van de meubels is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.
 2. Indien aantoonbaar sprake is van toerekenbare tekortkoming van verkoper die hem valt te verwijten, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid – die uitsluitend wordt aanvaard voor directe schade – beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig gebleken zaken, hetzij tot het retourneren van de koopsom van de geleverde zaken of diensten waarop de reclame betrekking heeft.

Artikel 12– KLACHTENREGELING

 

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen over aanbiedingen en (de uitvoering van) overeenkomsten kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 14- HERROEPINGSRECHT

 

Bij levering van producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.      Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Bij levering van diensten:

5.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 15- KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 

1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.    Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4.    De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 16- UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 

1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.